Polityka prywatności

§1 Podstawa prawna

 1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
  §2 Administrator danych osobowych
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Doradztwo Finansowe 24 z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Eurypidesa 30, NIP: 7811385782, REGON: 302223597, e-mail: biuro@doradztwofinansowe24.pl zwany dalej Administratorem.
  §3 Cel i interes gromadzenia danych osobowych
  1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest prowadzenie sprzedaży towarów, ułatwienie korzystania z usług świadczonych na stronie oraz analiza danych o odwiedzinach i sposobie korzystania ze strony.
 4. W szczególności dane gromadzone są w celu:
  • zawarcia umowy
  • dokonania rozliczeń
  §4 Rodzaj przetwarzanych danych
 5. Gromadzone są dane niezbędne podczas korzystania ze Strony, takie jak:
  a) do zalogowania się w na konto:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  b)do dokonywania zakupów w sklepie:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 6. Dodatkowo gromadzone mogą być: adres IP przypisany do komputera odwiedzającego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od odwiedzających mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  §5 Czas przechowywania danych osobowych
 8. Dane są przechowywane do czasu usunięcia konta w serwisie, jak również wycofania zgody na przechowywanie.
 9. Dane dotyczące transakcji finansowych są przechowywane minimum 10 lat w związku z odrębnymi przepisami.
  §6 Przekazywanie danych
 10. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 11. Cookies zewnętrzne są przetwarzane przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA. Cookies wewnętrzne są przetwarzane przez Administratora.
 12. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  §7 Użycie plików cookies
 13. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies.
  2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu
  a) gromadzenia statystyk dotyczących ilości wizyt w serwisie za pomocą narzędzia Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
  b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji odwiedzającego z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 14. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników strony. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na cookies poprzez zmianę tych ustawień.

§8 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony oraz ułatwienie korzystania ze strony, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  §9Zmiany Polityki Prywatności
 12. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 13. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  biuro@doradztwofinansowe24.pl
 14. Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2019 r.